Politik och lite annat

tisdag, februari 28, 2006

Sveriges deltagande i Afghanistan

I går lämnade jag in en interpellation till försvarsminister Leni Björklund. Jag vill med henne diskutera Sveriges deltagande i ISAF:s regionstyrka i Mazar-e-Sharif.

ISAF:s främsta uppgift är att stödja Afghanistans regering att tillhandahålla och upprätthålla säkerhet. Genom detta underlättar man för olika humanitära organisationer att rekonstruera samhällsstrukturerna i Afghanistan.

Sverige har deltagit i ISAF sedan årsskiftet 2001/02. Den 7 december 2005 beslutade Sveriges riksdag att Sverige ska utvidga sitt deltagande och därtill överta ledningen för den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif. Den svenska styrkan kommer att bestå av omkring 185 personer.

ISAF:s uppdrag handlar främst om att bistå uppbyggnaden av det afghanska samhället. Samverkan med myndigheter, lokala ledare och civilbefolkning är helt nödvändig. Det bygger i sin tur på att de olika parterna känner förtroende för mandatet och ISAF:s personal.

Enligt uppgift kommer kostnaderna för den vidgade svenska insatsen att öka från anslagna 350 miljoner kronor till 420 miljoner kronor. I interpellationen frågar jag försvarsminister Björklund hur hon tänker hantera de ökade kostnaderna. Självklart återkommer jag med hennes svar.

OS-kröning

Nu för tiden är det väldigt populärt med listor. Jag vill ju inte vara sämre så här kommer min lilla lista:

OS kung: Björn Lind
OS drottning: Anna-Carin Olofsson

måndag, februari 27, 2006

Försenat svar från Bodström

Förra veckan lämnade jag in en skriftlig fråga till justitieminister Thomas Bodström med anledning av förseningarna av kommunikationssystemet RAKEL. Det är dock inte enbart RAKEL som försenas utan även svaret från Bodström. Har just fått meddelande om att svar lämnas först den 8 mars.

Kristdemokraterna och biståndet

Socialdemokratern Berndt Ekholm oroar sig för Alliansens biståndspolitik i en debattartikel i Borås Tidning. Men Ekholm behöver inte vara orolig, biståndet kommer inte att sänkas när Allians för Sverige tar vid.

Biståndet har alltid varit en hjärtefråga för oss kristdemokrater. Vi har länge kämpat för att Sverige via statsbudgeten skall ge minst en procent av BNI i internationellt bistånd. Kristdemokraterna satsar mer pengar än regeringen på bland annat bistånd riktat till kvinnor, till kampen mot den extrema fattigdomen, hiv/aids och till humanitära insatser och konflikthantering.

Den utbredda fattigdomen är oacceptabel. Att uppnå målen i millenniedeklarationen, bland annat att halvera andelen extremt fattiga till år 2015, är ett absolut krav. Att stoppa den katastrofala spridningen av hiv/aidsepidemin likaså. Faktum är att biståndet aldrig varit så högt som när Alf Svensson var biståndsminister i den förra borgerliga regeringen. Då nåddes rekordhöga 1,03 procent av BNI.

Vi borgerliga partier har visat att när vi regerar tillsammans så satsar vi på biståndet. Så kommer även att ske om väljarna ger oss förtroende i valet 2006. Alliansen har presenterat en utrikespolitisk rapport som lyfter fram ett antal områden som vi vill prioritera. En mer aktiv Europapolitik, ett östersjösamarbete med konkret innehåll, en mer realistisk Rysslandpolitik, ökat deltagande i internationella operationer, ökad kvalitet inom biståndet, ökad betoning på demokrati och mänskliga rättigheter, ett starkare och reformerat FN.

Det här är också en lista över socialdemokraternas största utrikespolitiska misslyckanden. Värst av alla dessa är avsaknaden av en tydlig och aktiv Europapolitik. EU utgör en omistlig plattform för svensk utrikespolitik. En långsiktig plan för vårt engagemang för internationella fredsinsatser lyser också med sin frånvaro.

Jag väntar nu på den gemensamma utrikespolitiska plattform som vänsterkartellen förväntas presentera inför valet. Stor oklarhet råder om hur dessa tre partier ska komma överens om exempelvis EU-politiken, säkerhetspolitiken och svenskt deltagande i internationella fredsoperationer. Som bekant vill vänsterpartiet att Sverige ska gå ur EU och miljöpartiet har en försvarsfientlig hållning. Hur rimmar det med en stark svensk utrikespolitik- och säkerhetspolitik?

Foto: Kristdemokraterna.se

Skidsemester


I dag åker jag till norska Hemsedal för en skidvecka tillsammans med familjen. Min dotter Caroline och hennes man som bor i USA är med oss. Det skall verkligen bli härligt att få tid att umgås!

Foto: Skistar.com

Vilket OS!

Nu är OS slut och det är inte utan att det känns lite tomt och tråkigt.

Men vilket OS det har varit för svensk del! Pricken över i:t var hockeyfinalen i går! Att statsminister Göran Persson sade att finnarna spelade en läggmatch kan jag bara inte förstå. Jag tyckte att det var otroligt spännande. Grattis Sverige och Tre kronor!

Foto: Aftonbladet.se

onsdag, februari 22, 2006

Guld och brons till Sverige!


Vilket super OS för svensk del! Nyss tog Lind guld och Fredriksson brons i herrarnas sprint! Grattis! Snart är det dags för Anja att kasta sig ut i pisten för att ta sitt efterlängtade slalom-guld. Jag håller tummarna!

Foto: Aftonbladet.se

Försvarsmaktens personalförsörjning

Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken, och därmed också delar av utrikespolitiken, vilar på Försvarsmaktens förmåga att utföra sina politiskt beslutade uppgifter. Och Försvarsmaktens viktigaste resurs är, har alltid varit och kommer alltid att vara en och samma sak: människorna. Det här blir allt mer tydligt i framtiden i takt med att Sveriges bidrag till internationella insatser ökar.

Det ökade internationella inslaget ställer stora krav på de anställda i organisationen. Kraven på framför allt dem som tjänstgör utomlands i Sveriges namn måste bottna i ett fungerande personalförsörjningssystem.

Kristdemokraterna och de andra partierna i Alliansen har angett ett antal principer för ett reformerat personalförsörjningssystem. Det handlar bland annat om att finna nya former för att kontraktsanställa värnpliktiga, att knyta reservofficerare närmre organisationen, att föryngra officerskåren. Men också om att skapa goda sociala villkor för den anställde under tjänstgöring och vid hemkomst samt för familjemedlemmar.

Två nyckelord i ett reformerat personalförsörjningssystem är frivillighet och kompetens. Fler måste uppmuntras att ingå i Försvarsmaktens organisation på frivilligbasis i tydliga kontraktsanställningar, men under en begränsad tid av respektive individs karriär. Med kompetens menas inte bara att utbilda rätt personer på rätt sätt, utan också att ge den utbildning som Försvarsmaktens personal får av försvaret ett högre civilt erkännande.

Kampen mot diskriminering i alla former borde vara mycket framgångsrik inom Försvarsmakten. Som soldat ska det inte ha någon betydelse vem du är, vad du heter, vart du kommer från, om du är man eller kvinna, eller vilken sexuell läggning du har: det centrala ska vara om du kan utföra den uppgift du har fått. Vi är inte där än. De som arbetar för en Försvarsmakt som är befriad från den här typen av problem har Kristdemokraternas stöd. Ett tydligt och obevekligt ledarskap som kan beivra felsteg och uppmuntra en positiv utveckling är a och o för att nå framgång. Detta ökar svenska flickor och pojkars intresse av att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Försvarsmaktens personal främst hemvärnet är ofta en oumbärlig resurs att sätta in i det civila samhällets skydd när extra ordinära händelser inträffar. Detta har visat sig i ett antal större eller mindre katastrofer i vårt land.

För hemvärnsmännen gäller att den antingen måste ta sin fritid i anspråk eller lämna ordinarie arbete för att genomföra insatser. Man får då inte ersättning som täcker inkomstbortfallet. Detta är klart orimligt! Krisdemokraterna har i en motion tagit upp problematiken och vi menar att reglerna för hemvärnspersonalens ersättning vid extraordinära händelser i det civila samhället bör ses över snabbt.

Debatt om spelmissbruk

I går hade jag en interpellationsdebatt i Riksdagen med folkhälsominister Morgan Johansson. Debatten handlade om långsiktiga åtgärder för att hjälpa spelberoende.

Den svenska spelmarknaden växer så det knakar. Den 24 november 2005 gav regeringen Svenska Spel tillstånd att starta nätpoker. ATG har ansökt hos regeringen om att få flytta in sina hästspel i restauranger med serveringstillstånd. Nu har också det socialdemokratiska partiet ansökt hos regeringen om tillstånd att starta nätpoker. Syftet ska vara att få in pengar till det partipolitiska arbetet. Spelandet hittar nya miljöer och lockar till sig människor som inte tidigare har spelat.

Men i takt med att spelmarknaden växer så ökar också antalet spelberoende. Svenska staten tjänar 6 miljarder kronor per år på spel. Men i budgeten för 2006 har regeringen bara avsatt 29 miljoner för att hjälpa dem som har fastnat i spelmissbruk. Detta motsvarar endast en halv procent av statens intäkter av spel. Inför 2007 har regeringen endast öronmärkt 4 miljoner kronor i budgeten.

För att kunna hjälpa dem som fastnat i spelberoende anser vi kristdemokrater att intäkterna från spel ska omfördelas. Vårt förslag är att minst fem procent av överskottet av spel öronmärks för att betala vård till spelmissbrukare.

tisdag, februari 21, 2006

En politik för arbete och tillväxt

En alldeles vanlig dag går runt en och en halv miljon vuxna inte till jobbet eller arbetar mindre än de skulle önska.

Den socialdemokratiska regeringen är jobbfientlig. Deras politik skapar för få jobb och den gör att det lönar sig för dåligt att arbeta och att för få vill starta och driva företag och att företagare inte vågar anställa.

För att möta dagens och morgondagens utmaningar behövs en politik för arbete och trygghet som gör det mer lönsamt att arbeta, mer attraktivt att anställa och enklare för den som förlorat jobbet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Idag har Allians för Sveriges tillväxtgrupp presenterat en politik för arbete och tillväxt.

RAKEL

Riksdagen beslutade i december 2003 att bevilja ett anslag om 192 miljoner kronor till ett nytt gemensamt system för radiokommunikation för polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård med flera, RAKEL.Men projektet har drabbats av flera förseningar.

RAKEL skulle ha varit i gång redan vid årsskiftet men då så inte kunde ske löste man det tillfälligt genom att byta frekvenser för system 80 till en merkostnad på 17 miljoner kronor. Denna kostnad riskerar dock att stiga i takt med nya förseningar.Enligt planerna skall polisområde nordöstra Skåne påbörja utbildning av personal om RAKEL i april. Men Rikspolisstyrelsen fruktar att denna tidpunkt kan komma att skjutas på framtiden.

Orsaken till de många förseningarna uppges bland annat vara att det tagit längre tid än beräknat att teckna kontrakt med fastighetsägare för upprättande av master och basstationer. I dag har jag i riksdagen lämnat en skriftlig fråga till justitieminister Thomas Bodström om hur han tänker agera för att förhindra att RAKEL försenas ytterligare och att kostnaderna därmed ökar. Lovar att återkomma med hans svar.

måndag, februari 20, 2006

Sluta diskriminera handikappade kvinnor!


Socialstyrelsen beskriver i en ny nationell rapport hur handikappade kvinnor utsätts för systematisk diskriminering. Medan män får bostad och jobb erbjuds kvinnor färdtjänst och sjukersättning. Män blir aktiverade medan kvinnor förblir passiva.

Socialstyrelsen har granskat insatser inom lagen om stöd och service, LSS, och socialtjänstlagen, SoL. Denna granskning visar också att män får särskilt boende medan kvinnor erbjuds stöd i hemmet.

De konstaterade skillnaderna gäller dessvärre inte bara mellan kvinnor och män utan också mellan pojkar och flickor. Sedan 1999 har pojkarnas insatser ökat med 35 procent samtidigt som insatser riktade mot flickorna endast har ökat med 24 procent. Det är ungefär lika många pojkar/män och flickor/kvinnor som har stöd enligt LSS och därför är skillnaden i insatser särskilt allvarlig.

LSS och SoL är ramlagar som det är upp till kommunerna att tolka. I kommunallagens andra kapitel och andra paragrafen slås det fast att kommuner och landsting skall behandla sina medborgare likvärdigt. Socialstyrelsens rapport visar dock att så idag inte är fallet.

Därför har jag idag lämnat in en skriftlig fråga till statsrådet Ylva Johansson om hur hon vill få landets kommuner att leva upp till kommunallagen så att ingen skall behöva diskrimineras inom ramen för insatser enligt LSS och SoL. Jag lovar att lägga ut hennes svar här på bloggen så snart det kommer.

Studio Ett idag kl. 16.10

Idag medverkar jag i P1:s eftermiddagsprogram Studio Ett. Programmet ska handla om svensk krisberedskap. Hur ser Sveriges beredskap ut idag? Hur klarar vi en ny katastrof? Hur långt räcker egentligen den nya lilla krisenhet som statsminister Göran Persson inrättat i Rosenbad? Vad behöver förändras för att vårt land ska kunna klara av terrorattacker, naturkatastrofer, eller kärnkraftsolyckor som kanske hotar i framtiden?

Ratta in Studio Ett på din radio i eftermiddag kl. 16.10.

fredag, februari 17, 2006

Tvåkönade fiskar i Viskan

Civilingenjörer inom miljöteknik larmar om att de hittat stora mängder av läkemedelsrester i Viskan. Effekterna av detta kan bli tvåkönade fiskar och resistens mot antibiotika.

Orsakerna till gifterna i Viskan tros framför allt bero på att våra kroppar inte kan ta upp mängden medicin vi äter, utan resterna följer med urin och avföring ut i avloppet. Många spolar också ner gamla mediciner i toaletten, i stället för att lämna tillbaka dem till apoteket.

Idag pågår det ett stort slöseri med mediciner. Det vore rimligt att kunna återanvända mediciner som är plomberade och där datum ej gått ut.

Idag saknas det nationella riktlinjer, ansvar eller samordning för att förhindra att läkemedelsrester sprids i naturen. Detta är oacceptabelt. I dag har jag lämnat en skriftlig fråga till statsrådet Lena Sommestad om vilka åtgärder hon avser vidta för att begränsa spridningen av läkemedelsrester till Viskan. Detta har redan Radio Sjuhärad uppmärksammat.

Självklart kommer jag att publicera svaret här på bloggen så fort det kommit.

Fredag, sportlov och hummerpasta

Idag är det fredag och sportlovsveckan lider mot sitt slut. Då är det bra med mat som går snabbt att laga. Här kommer ett recept på hummerpasta som brukar ha rykande åtgång, såväl hos unga som gamla.

Hummerpasta
1 burk humersoppa
1 burk creme fraiche
1 avocado
1/4 kg oskalade räkor eller 1 burk räkor i lag & en burk kräftstjärtar i lag
vitlök
charlottenlök
pressad citron eller lime
cayennepeppar
tabasco
nymald peppar

Fräs löken mjuk i en kastrull. Blanda i alla övriga ingredienser. Lägg sist i skalade räkor och skivad avokado och värm. Får ej koka. Smaka av med kryddor.

Severa till nykokt pasta och grönsaker som ungarna gillar.

Dessert
Färsk fruktsallad

Trevlig fredag!

torsdag, februari 16, 2006

Tjejerna dominerar!

Anna-Karin Olofsson har alldeles nyss tagit OS-silver i skidskytte över 7,5 km. Detta är ju fantastiskt i sig men det bådar också gott inför lördagens jaktstart då Olofsson startar ett par sekunder efter dagens etta, Baverel-Robert.
Idag har också Britta Norgren kommit på 11:e plats i dagens klassiska lopp över tio km. Ett riktigt genombrott för Sollefteå-tjejen.

Grattis tjejer!

Foto: Aftonbladet.se

Klusterbombens vara eller inte vara

I tisdags deltog jag i en debatt om klusterbomber som svenska freds arrangerade.

Jag vill arbeta för att klusterbomber aldrig skall behöva användas. Men klustervapen är ett legitimt vapen som fyller ett militärt syfte för den svenska försvarsmakten. Därför tycker vi kristdemokrater att det är svårt med ett totalförbud i likhet med det för truppminor.

Vi vet att om Sverige inför ett totalförbud så kommer klusterbomber ändå att finnas runt om i vår värld. Ca 30 länder producerar mer än 200 olika typer av klusterbomber. Sverige har ett säkert system som bygger på att om substridsdelens detonation skulle utebli så blir den spänningslös efter någon timme och därmed verkningslös.

Kristdemokraterna vill att det utfärdas en deklaration om att svenska försvarsmakten endast får införskaffa och använda klustervapen med högsta tillförlitighet och som är utrustade med säkerhetsmekanismer.

onsdag, februari 15, 2006

Härligt Anja!

Anja Pärsson har just tagit OS-brons i störtlopp! Helt fantastiskt! Att guldet varit inom räckhåll om hon inte haft oturen att korsa skidorna visar bara att Anja helt enkelt är bäst!

Foto: Svt.se

FI vs Kristdemokraterna

I går besökte Gudrun Schyman Borås med syfte att ragga medlemmar till sitt nya parti, FI. Henns möte var dock inte särskilt välbesökt, endast 17 närvarande.

Gudrun Schyman har tidigare utropat "död åt familjen". Detta är också vad FI:s politik i praktiken kommer att innebära. Med FI:s politik får vi ett samhälle i total upplösning utan familjen som den viktigaste grundstenen.

På FI:s kongress i Örebro i höstas motionerades det om "fri kärlek". Gift dig med hur många du vill och få barn med många partners, där barnen kanske aldrig får reda på vem som är far och kan få möjlighet att känna sin identitet. Är det ett sådant samhälle kvinnor vill ha?

Jag är tveksam. Ett samhälle vilar på trygga familjer. Vi kristdemokrater är det enda parti som står upp för valfrihet åt barnfamiljer. Valfrihet att utforma sin vardag så som passar den egna familjen. Detta tror vi skapar trygga familjer.

Omvårdnadsjournal

Trygghet för äldre människor handlar inte bara om mat och boende. Trygghet handlar också om små detaljer som att veta att man får duscha, komma ut i friska luften och få besök. Där socialdemokraterna har kapitulerat tar vi Kristdemokrater upp fajten. Därför vill vi införa "Omvårdnadsjournaler" på varje äldreboende.

I en "Omvårdnadsjournal" skall personalen enkelt kunna fylla i vad som händer kring den äldre. Har hon/han varit ute i friska luften, duschat, eller fått delta i någon fysisk aktivitet? Har hon fått samtala en stund med någon i personalen eller fått sitt rum städat?

Vi kristdemokrater är övertygade om att en "Omvårdnasjournal" skulle bidra till att våra äldre får ett värdigare bemötande.

Inne att bo i Borås

Enligt färsk statistik från SCB fick Borås 439 nya medborgare förra året. Ökningen har framför allt att göra med inflyttningen. Nettovinsten när det gäller ut- och inflyttning är 419 personer. Födelseöverskottet var 19 personer.

Totalt bor det nu 99 325 personer i Borås stad. Läs mer om statistiken här.

tisdag, februari 14, 2006

Dubbelt upp!

Två OS-guld inom loppet av 20 minuter! Så kul att sprintdamerna visar vart skåpet skall stå! Underbart!

I Borås Tidning har jag i och för sig tippat att Sverige tar sin första OS-medalj först imorgon då det är dags för Anja att kasta sig ut i störtloppspisten. Men det bjuder jag på. :-)

måndag, februari 13, 2006

Med passion för det goda

Idag är det alla hjärtans dag. Passa på att bjuda din käresta på en god middag. Här kommer receptet!

Min sjötunga Walevska med gratinerad potatispuré (2p)
2 filéer Sjötunga
2 dl vitt vin+ fiskbuljong
1 hg färska champinjoner
1/2 pkt tärnad bacon
Några hummerstjärtar eller en halv burk kräftstjärtar i lag

Lägg fiskfiléerna i en ugnsfast form. Salta och peppra (vitpeppar). Lägg hummer-/kräftstjärtar på fisken. Häll på vin/buljong så det täcker och gratinera i ugn 250 gr ca 5 min. eller tills fisken är vit. Häll av spadet (men spara det). Fräs svamp & bacon mjukt. Lägg över fisken

Sås
Blanda spadet från fisken i en kastrull tillsammans med lite lag från kräftstjärtarna. Tillsätt 1,5 dl grädde. Koka ihop lite och red med 3 tsk maizena mjöl. Såsen skall vara ganska tjock. Tillsätt salt, lite socker, peppar, aromat, lite muskot och pressad citronsaft. Häll över fisken och gratinera i ugn 7-10 min.

Potatispuré
1/2 kg mjölig potatis
1 dl mjölk
1 klick smör
1 ägg
salt, vitpeppar, muskot

Koka potatis mjuk i vatten. Häll av och tillsätt varm mjölk tillsammans smör och kryddor. Vispa potatisen luftig och tillsätt ägget. Lägg potatispurén i klickar i en ugnsfast form med smörpapper på botten. Strö över rikligt med riven cheddarost. Gratinera tills ytan är gyllenbun ovh frasig. Lägg upp på varmt, vackert fat.

Servera med lättkokt grön sparris och varsin tomathalva som fått bli varma i micro, gärna med oregano på.

Till dessert föreslår jag att du serverar en god pannacotta.

Pannacotta (2 p)
1 gelantinblad
3 dl vispgrädde
0,25 dl socker
limesaft
1/2 tsk kanel

Blötlägg gelantinet i lite vatten i ca 5 min. Krama ur vattnet och lägg bladet i en bunke. Koka ihop övriga ingredienser lite. Sila grädden över gelantinet. Häll upp i vackra glas på fot (skölj glasen i varmt vatten först). Låt stå kallt i ca 2 tim. Vid servering garnera med fikon i cognac eller körsbär i rom (finns på burk) alternatvt lite färsk frukt.

Glöm inte att duka snyggt med levande ljus och något gott att dricka till.

Trevlig alla hjärtans dag!

Mammografi på Borås Lasarett

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland oss kvinnor i Sverige. Varje år upptäcks cirka 6 000 fall. Det är framför allt äldre kvinnor som drabbas och risken att få diagnosen bröstcancer ökar med stigande ålder.

Socialstyrelsen har utfärdat en rekommendation om mammografi för alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Undersökningar har visat att mammografi minskar risken att dö i bröstcancer med cirka 20 procent.

Idag skall jag gå på mammografi som jag blivit kallad till på Borås Lasarett. En viktig förebyggande åtgärd tack vare ett politiskt beslut. Politik förändrar.

Våga visa civilkurage

En busschaufför i Jönköping vågar visa civilkurage och går emellan ett slagsmål. Men som tack får han inte en klapp på axeln utan ett hot om uppsägning.

Vi kristdemokrater anser att det behövs en civilkuragelag som gör var och en skyldig att hjälpa en medmänniska i nöd, utifrån situationen och sina egna förutsättningar. En sådan lag skulle stärka medmänskligheten.

Misslyckande av Järbyn

Dessvärre gick det inte så bra för Boråssonen Patrik Järbyn i söndagens störtlopp. Han kom i mål drygt fyra sekunder efter vinnaren, fransmannen Antoine Deneriaz.

Foto: Aftonbladet.se

fredag, februari 10, 2006

OS-panel

Jag har den stora äran att ha blivit uttagen till en panel som i Borås Tidning skall bevaka OS. Det känns jättekul! Så nu skall jag ta tåget hem till Borås och förbereda mig inför OS-invigningen som sänds på tv ikväll kl. 20.

I morgon drar OS igång på allvar och bland annat sänds nordisk kombination backe och skidskytte för herrar. På söndag är det dags för våra svenska längdskidåkare att göra premiär. Såväl herrarna som damerna skall köra jaktstart.

Foto: Svt.se

Branden är släckt

Branden på Sven Eriksonsskolan uppges nu vara släckt. Enligt Sveriges Radio Sjuhärad började det brinna i ett kontorsrum på tredje våningen och en korridor och ett trapphus rökfylldes. Men räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde få branden under kontroll. Alla elever och personalen på skolan utrymdes och ingen skadades vid branden.

Det brinner i Borås

Enligt Borås Tidning så brinner det just nu i Sven Erikssonskolan i Borås. Branden verkar dock vara under kontroll och enligt räddningstjänsten så finns inga personer i kvar byggnaden. Skönt.

Nej till (s) förslag om tvångsdelat barnbidrag

Idag går barnbidraget automatiskt till mamman. Men nu har regeringen och miljöpartiet föreslagit att barnbidraget ska kunna delas vid växelvis boende.

Om båda föräldrarna är överrens tycker jag att principen om delat barnbidrag är bra. Men enligt förslaget från socialdemokraterna och miljöpartiet så ska barnbidraget delas även om bara den ena föräldern begär det. Detta säger vi kristdemokrater nej till.

Ett delat barnbidrag mot den ena förälderns vilja skulle kunna leda till ökade konflikter mellan föräldrarna. Detta är inte i barnens intresse. Därför tänker vi kristdemokrater rösta nej till regeringens förslag om delat barnbidrag.

onsdag, februari 08, 2006

S + nätpoker = sant

Det socialdemokratiska partiet har ansökt hos regeringen om tillstånd att få starta nätpoker. Syftet ska vara att få in pengar till det partipolitiska arbetet. "Det kan ge intäkter vid sidan av medlemsavgifter och partistöd" som kassören Tommy Ohlsson säger till Expressen. Nämnde Ohlsson säger också att "eftersom Svenska Spel har fått tillstånd att ha en pokersajt så är det moraliskt acceptabelt att socialdemokraterna också startar en".

Antalet spelberoende ökar dramatiskt, mycket beroende på att nätpoker lockar allt fler spelare. Att socialdemokraterna då ansöker om att få arrangera nätpoker är otroligt upprörande och inte minst omoraliskt.

tisdag, februari 07, 2006

Regeringen misslyckas med spelpolitiken

För miljontals människor är spel ett oskyldigt och trivsamt avbrott i vardagen. Men spelet har även en baksida bestående av ökade insatser, skulder och lögner för familjen och vännerna. Spelmissbruk.

Svenska staten tjänar cirka 6 miljarder kronor per år på spel. Men i statsbudgeten för år 2006 avsätts endast 29 miljoner kronor för att hjälpa dem som fastnat i spelmissbruk. Detta motsvarar mindre än en halv procent av statens intäkter på spel. Inför 2007 har endast 4 miljoner kronor avsatts.

Detta är inte okej. Därför har jag idag utmanat Sven-Erik Österberg på en interpellationsdebatt. Fortsättning följer...

Rostbiff med örter (4p)

Jag älskar att laga mat! Här kommer ett perfekt lördagskvälls-recept!

Gnid in svartpeppar, salt, grillkrydda och en vitlöksklyfta på en rostbiff eller fransyska (ca 0,6 kg). Låt ligga i minst 15 min. Lägg köttet i en ugnssäker form och stick i en köttermometer. Stek i nedre delen av ugnen i 125 grader tills köttermometern visar 62 grader.

Blanda en l vatten, 3 tsk salt, en skivad gul lök, en skivad morot, 4 lagerblad, 10 kryddpepparkorn och ett pkt. provence örtkryddor (djupfrysta) eller färsk basilika, timjan och dragon. Koka ca 10 min och låt svalna. Lägg det varma köttet i en bunke och häll över lagen och låt stå minst 4-5 h eller över natten.

Rotsaksgratäng
Skiva 6 potatisar, 2 morötter, en bit palsternacka, en bit rotselleri och en gul lök och koka i lättsaltat vatten ca 15 min så att de är halvfärdiga. Varva grönsaker och potatis, skivad cheddarost, salt och svartpeppar i en ugnssäker form. Översta lagret skall vara ost. Häll på mjölk och grädde tills det precis täcker. Grädda i ugn 225 grader ca 40 min. tills den känns mjuk och fått färg

Trevlig kväll!

måndag, februari 06, 2006

Avskaffa fastighetsskatten

Fastighetsskatten bara ökar och ökar. I Borås höjs taxeringsvärdena med i genomsnitt 35 procent under detta år. Detta medför dramatiska ökningar av fastighetsskatten som för många människor kommer att gräva ett stort hål i plånboken. Detta gäller inte minst för många äldre människor som har betalat av lånen på sina hus för att få en trygg ålderdom. Som tack drabbas de istället av kraftigt höjd fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det kan inte vara rimligt att de ekonomiskt känsliga ska behöva flytta på ålderns höst pga. av det höga skattetrycket.

Kristdemokraterna är det enda riksdagsparti som omedelbart vill avskaffa den statliga fastighetsskatten. Vi vill istället att kommunerna ska få rätt att ta ut en låg kommunal avgift på max 2 800 kronor per år. De kommunala pengarna måste användas till räddningstjänst, fysisk planering och gatuunderhåll. På så vis skapas en koppling mellan avgiften och den nytta fastighetsägarna får tillbaka.

Vi kristdemokrater kan inte acceptera att socialdemokraternas skatter tvingar man ur huse. Fastighetsskatten måste avskaffas och det omedelbart!

fredag, februari 03, 2006

Supernannys


Många barn far illa illa i dagens samhälle. Åtgärder måste vidtas. Kristdemokraterna tror att det bästa sättet att hjälpa barn, är genom att stötta familjen.

Därför har vi lagt fram förslaget om att inrätta Familjestationer i varje kommun.

Familjestationernas uppgift ska vara att samla alla de goda krafter i samhället som vill stötta familjen och därigenom erbjuda ett brett stöd; alltifrån förebyggande rådgivning, föräldrautbildning till jourfamiljer och hembesök. All kontakt med stationerna ska självklart vara frivillig.

Syftet ska främst vara att arbeta förebyggande; d.v.s. erbjuda stöd innan situationen blir alltför besvärlig. Omfattande undersökningar från bland annat Finland visar att i de fall föräldrar fått kontinuerligt samtalsstöd i hemmet, minskar antalet fall av självmord och depressioner hos barn med över femtio procent! Vi vill att det skall kännas naturligt att be om rådgivning och att de föräldrar som vill ha stöd, ska våga fråga om det.

Vid familjestationen ska det också finnas ”supernannys” som ska kunna hjälpa familjer genom hembesök, så att föräldrar kan få praktisk vägledning direkt i sin vardagssituation.

Foto: Tv4 .se

torsdag, februari 02, 2006

Sänk bensinskatten

Åtta av tio resor görs med bil. När bensinskatten infördes 1924 var skatten 4 öre. När man tankar idag går 60 kronor på varje hundralapp i skatt. På nio månader har bensinskatten ökat med 2:50 kronor. Idag kostar en liter bensin cirka 12 kr. Dagens höga bensinpris innebär ett problem för många människor, inte minst för alla oss som bor utanför storstädernas finmaskiga kollektivtrafiknät. Vi behöver bilen för att kunna ta oss till skola, arbete och fritidsaktiviteter. En genomsnittsbilist i Södra Älvsborg kör 1 500 mil per år och betalar 9 000 kronor bara i bensinskatt.

Kristdemokraterna vill halvera momsen på bensin, från 25 procent till 12 procent. Det innebär en prissänkning med 1 krona och 30 öre per liter. Detta är en nödvändig åtgärd för att möjliggöra för människor att kunna bo kvar på landsbygden.