Politik och lite annat

onsdag, juni 24, 2009

Totalförsvarsplikt kommer finnas kvar

- Vi gör om plikten så att frivilligheten står i fokus, detta är det bästa sättet att rekrytera till försvarsmakten. Tidigare var det en plikt för alla och även de som inte ville kallades in. På så sätt rekryterar man inte dem som passar bäst. Värnplikten ska tillämpas när den behövs.
Det sade Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot (KD) i försvarsutskottet som suttit med i Pliktutredningen, med anledning av att utredningen idag presenterades.


- Det stämmer inte att vi slopar värnplikten, utan fokus blir nu att värnplikten kommer tillämpas när den behövs, till exempel om rekryteringsbehovet kräver fler soldater. Likaså om en hög beredskap skulle behövas framgent så kan riksdagen besluta om ändring. Vi kommer också att göra en årlig uppföljning samt en kontrollstation av hela rekryteringssystemet ett par år efter införandet.

- Totalplikten kommer finnas kvar, alla som fyller 18 år får ett brev hem, de får sen gå in och svara på en webbenkät, sedan sker en uttagning som till stor del liknar mönstringen. Det kommer vara en könsneutral förberedande intagning.

- Alla kommer att gå samma grundutbildning på tre-fem månader, efter det kan man gå en specialisering och därefter kan det skrivas ett kontrakt. Vi ser detta som en ny väg in till försvarsmakten och det ger flera vägar att gå vidare.

- Enligt den kalkyl som redovisas i utredningen finns det möjlighet till besparingar och denna besparing skall tillfalla förbandsanslaget, avslutar Else-Marie Lindgren.

fredag, juni 12, 2009

Effektivt försvar - för trygghetens skull

– För att ha ett långsiktigt hållbart försvar måste vi lära av historien. Historien har lärt oss att upprustning leder till kapprustning mellan länder och är ett hot mot freden. Kristdemokraterna tycker det är bra med ett insatsförsvar. Fokus är ett mer användbart, tillgängligt flexibelt samt uthålligt försvar. En modern försvarsmakt, som kan klara de säkerhetspolitiska utmaningarna, måste bestå av användbara förband både nationellt och internationellt.
Det säger Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i försvarsutskottet, i samband med debatten om inriktningspropositionen idag.


– Sverige håller på att bli en alltmer integrerad del av Europa i globaliseringens tidevarv. Vår säkerhet kommer alltid att vara kopplad till våra grannars och Europas säkerhet. Det är uppenbart att Sverige som en del av Norden och Europa och genom sitt medlemskap i EU är del i en större säkerhetspolitisk gemenskap.

– Jag tycker det är bra med en satsning på Hemvärnet och nationella skyddstyrkor som ger försvaret folklig förankring och tillgång till civil kompetens. Hemvärnet behövs och är efterfrågat. Jag är övertygad om att nationella Skyddsstyrkorna/Hemvärnet kommer att fortsätta vara en lika, eller ännu mer efterfrågad resurs i framtiden. De kommer att fortsätta att lösa det de är bra på - skydda, bevaka, ytövervaka och ge stöd till det civila samhället. Det gör de genom bra utbildning, bra utrustning och ett bra ersättningssystem. Hemvärnet ger stöd till samhället.

– Den frivilliga försvarsverksamheten erbjuder staten ett kostnadseffektivt sätt att tillgodose behov som finns inom samhällets krishantering. Det organisationsstöd som finns idag behöver förändras och anpassas till den förändrade hot – och riskbilden. Det finns skäl till att se hur man löst frågan genom den överenskommelse som gjorts mellan regeringen och de idéburna organisationerna på det sociala området.

– Jag utgår ifrån att regeringen årligen i budgetpropositionen underställer riksdagen ett förnyat underlag för prövning av insatsorganisationens utformning. Under omställningsperioden kommer det att finnas ett behov av regelbundet återkommande kontroll- och uppföljningsstationer för att följa vidtagna reformeringar. Det är självfallet att det måste ske en årlig prövning av de ekonomiska resurserna för försvaret i syfte att varenda skattekrona ska användas på bästa sätt. Vi stödjer även en utvärdering där regeringen redovisar för riksdagen resultatet för 2013, avslutar Else-Marie Lindgren.