Politik och lite annat

torsdag, april 22, 2010

Tidiga insatser avgörande

Vi har mötts av de tragiska nyheterna att Narkotika blivit alltmer lättillgängligt i Borås, inte minst för att mycket sker via kontakter på Internet. Detta lockar fler unga..

Allt fler skolor genomför drogtester när man misstänker att en elev är påverkad. I Borås använder sig Sven Eriksongymnasiet av möjligheten och där får den som misstänks vara drogpåverkad göra ett urinprov hos den kommunala narkomanvården i Borås. Borås skiljer ut sig genom att kräva att personen ska kunna visa flera negativa tester för att kunna komma tillbaka till gymnasiet.

Alliansregeringen vill att det ska bli möjligt att göra drogtester av minderåriga även utan föräldrars medgivande. Detta ska kunna ske om det finns en välgrundad misstanke. En sådan provtagning skulle kunna ske hos skolsköterskan och ska inte behöva vara kantat av för stor dramatik, de brösttoner som hörts om att det är fråga om någon form av kroppsvisitering känns för oss kraftigt överdrivna.

Drogtester ska inte utföras för att ”sätta dit” någon utan för att kunna hjälpa. Allt för ofta sätts insatser in när det är alldeles för sent. Kan vi upptäcka drogmissbruk innan det gått för långt finns det bättre förutsättningar att sätta stopp. Den unge och dennes omgivning måste få allt stöd som behövs för att kunna reda upp situationen och ta sig ur ett eventuellt beroende.

I normala fall ska föräldrar ge sitt medgivande, precis som det fungerar idag. Testet kräver ett beslut från åklagare i varje enskilt fall. Det finns dock situationer som gör det befogat att genomföra tester även utan att föräldrarna uttryckligen gett sitt medgivande. Det kan handla om akuta situationer där man finner minderåriga och där allt tyder på att de är drogpåverkade men där det inte går att nå föräldrarna eller så är de inte intresserade. Då är det en skyldighet att ändå ingripa. För barnets skull.

torsdag, april 15, 2010

Viktiga satsningar på pensionärer och barnfamiljer

Sverige verkar ha klarat finanskrisen bättre än många länder. Detta är naturligtvis glädjande men vi måste fortsätta det viktiga arbetet med att minska krisens effekter och vårda återhämtningen i ekonomin. Regeringen prioriterar satsningar på de som drabbats särskilt hårt av krisen, pensionärer och barnfamiljer. För mig som kristdemokrat är detta naturligtvis mycket glädjande, säger Else- Marei Lindgren med anledning av att regeringen idag presenterar den ekonomiska vårpropositionen.

- Totalt satsar vi ytterligare 4,9 miljoner kronor under 2010. Inkomstskatten sänks för pensionärer och flerbarnstillägget i barnbidraget höjs. Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Arbetet med att säkra att jobben kommer tillbaka tidigt i återhämtningen i spåren av krisen är naturligtvis också en prioriterad uppgift för regeringen. Detta görs genom satsning på tillfälligt kortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre, slopad reviosionsplikt för små företag, enklare momsredovisning samt på satsningar på sommarjobb och fler utbildningsplatser. Dessutom tidigareläggs flera sedan tidigare planerade infrastruktursatsningar, fortsätter Else-Marie Lindgren.

- För Sjuhärad vill jag särskilt betona att det sker en riktad satsning på fler utbildningsplatser i Västra Götalandsregionen. Satsningen på sommarjobb beräknas ge 300 extra sommarjobb åt ungdomar i Sjuhärad utöver vad kommunerna själva satsar, avslutar Else-Marie Lindgren

tisdag, april 13, 2010

Miljöpartiets retorik kan få motsatt effekt

"Att vi har stora gemensamma utmaningar när det gäller klimatet och hela vår miljö kan väl knappast ha undgått någon. För mig som kristdemokrat är förvaltarskapsprincipen vägledande, vi måste förvalta jordens resurser, så att vi efterlämnar en jord vi kan vara stolta över till kommande generationer.Miljöpartiet har definitivt bidragit till att föra upp miljöfrågorna på agendan och fortsätter att driva på. Detta är i sig något som bidragit med mycket positivt och jag är glad att miljöfrågor har sin rättmätiga plats. Dock anser jag att en del av de saker som kan anas i Miljöpartiets bakomliggande ideologi och även den praktiska politiken riskerar att dra saker för långt, så att det inte handlar om att ta hand om jorden på ett ansvarsfullt sätt för att människor ska kunna leva ett bra liv."

Läs hela artikeln i Borås Tidning här.