Politik och lite annat

onsdag, maj 31, 2006

Mor är inget problem!

Mor är inget problem! Att pappa väljer att vara hemma med sin lilla dotter eller son ses idag som berömvärt. Men när mamma gör samma sak ser vissa politiker detta som ett av vår tids största samhällsproblem. Hur kan det komma sig?

Läs min debattartikel med anledning av Mors dag här.

Artikeltips

Här kommer ett artikeltips som kanske kan ge ett annat perspektiv på debatten om kampsporter. Den är skriven av thaiboxaren Åsa Lempert som beskriver sin passion för sporten

måndag, maj 22, 2006

Kristdemokraterna höjer garantipensionen

De sämst ställda pensionärerna har under en lång följd av år haft den sämsta ekonomiska utvecklingen. Vi kristdemokrater tycker att dessa pensionärer nu har fått stå tillbaka på tok för länge. En kraftig höjning av garantipensionen måste därför ske! Därför finansierar vi i vårt budgetalternativ en höjning av garantipensionen med 853 kronor per månad så att den som lägst ska kunna uppgå till 7 900 kronor per månad.

Därutöver föreslår Kristdemokraterna att grundavdraget för alla pensionärer höjs med 5000 kronor per år vilket innebär en inkomstförstärkning med 1 500 kronor per år eller 130 kronor per månad.

måndag, maj 15, 2006

Detta händer i Nairobi

Som jag tidigare skrivit så är jag i Kenya. Dock inte ensam. Tillsammans med drygt 600 parlamentariker från 116 länder är jag i Nairobi för att delta i IPU:s (Interparlamentariska unionen) årliga församling. Ett nytt rekord slogs i IPU:s historia, då andelen kvinnliga parlamentariker vid mötet uppgick till närmare 30%. Kul!

De tre huvudfrågorna som behandlas under konferensen är kontrollen av lätta vapen, kampen mot miljöförstöringen och våld mot kvinnor. Församlingen kommer också att göra ett uttalande om det brådskande behovet av livsmedelsstöd för att lindra hungersnöden i Afrika.

Jag har varit med om att utarbeta resolutionen om lätta vapen. I mitt anförande betonade jag att den okontrollerade spridningen av lätta vapen måste motverkas genom internationell samverkan. Att vi som parlamentariker måste ge ett kraftfullt stöd till FN:s arbete på detta område och särskilt fästa uppmärksamheten på att kvinnor och barn är extra utsatta grupper i väpnade konflikter.

fredag, maj 12, 2006

Kristdemokraterna och fastighetsskatten

Du vet väl att Kristdemokraterna vill avskaffa fastighetsskatten?

Fastighetsskatten är oetisk eftersom den inte tas ut på en inkomst. Att den ger ett tillskott till statskassan är inte skäl nog till att behålla densamma. Kristdemokraterna är det enda parti som omedelbart vill avskaffa fastighetsskatten. Vi vill istället införa en låg kommunal avgift på max 2800 kr per år. Denna avgift måste användas till räddningstjänst, fysisk planering och gatuunderhåll. På så vis skapas en koppling mellan avgiften och den nytta fastighetsägarna får tillbaka.

Vi kristdemokrater vill ge kommunerna full beslutanderätt om strandskyddet. Att kommuner kan erbjuda attraktiva strandnära boenden kan vara ett sätt att underlätta för människor att flytta till glesbygdsområden. Vi tror att detta är mycket positivt för landsbygdens näringsverksamhet.

onsdag, maj 10, 2006

Rapport från Nairobi

Så är jag nu framme i Kenya och Nairobi. Dessvärre har jag dragit på mig en förkylning men det är ändå så spännande och roligt att få vara här. Tillsammans med representanter från de övriga riksdagspartierna deltar jag alltså på Interparlamentariska unionens (IPU) 114:e församling. Ett övergripande tema under konferensens generaldebatt är att främja demokratin och hjälp till att bygga upp de demokratiska institutionerna.

Min uppgift under veckan är att delta i första utskottets arbete. Där behandlas parlamentens roll när det gäller stärkt kontroll av handel med lätta vapen. Igår blev jag invald i en kommitté som ska lägga fram förslag på hur kontrollen över lätta vapen ska kunna stärkas och bli mer effektiv.

Fler frågor som behandlas under konferensen är parlamentens roll i miljöarbetet och i kampen mot miljöförstöring. Vi diskuterar också frågan om hur parlamenten kan främja effektiva sätt att bekämpa allt slags våld mot kvinnor.

Dessutom har den svenska IPU-delegationen föreslagit att man som ett särskilt angeläget ämne även tar upp frågor som har aktualitet i relationerna med den muslimska världen.

Utöver själva konferensen ska överläggningar äga rum med företrädare för det kenyanska samhället. Det blir även överläggningar med andra länders delegationer, då bland annat frågan om FN:s reformering tas upp, där Sverige har starka intressen.

måndag, maj 08, 2006

Inte konstigt att alliansen lämnar flera budgetförslag

Det kan te sig lite förvirrande när alliansen lägger en gemensam motion med gemensamma förslag, för att bara någon dag efter lägga ett eget förslag från respektive alliansparti. Men det är inget kontigt med detta. Alliansen går till val och kan börja regera dagen efter valet med sin vårbudget som grund. Vänsterkartellen måste sätta sig ner och förhandla efter valet. De har ingen varudeklaration före valet som så ofta Sveriges medborgare efterlyser.

Att Kristdemokraterna har ett eget förslag och ett eget valmanifest betyder att de som vill lägga sin röst på just vårt parti får klart för sig vad vi vill driva för frågor inom alliansens ram. Ju större mandatet blir desto större blir genomslagskraften. Därför presenterar Kristdemokraterna en egen vårbudget. I denna gör vi stora satsningar på pensionärer, barnfamiljer och jobben.

Här kan du läsa mer om vår budget

fredag, maj 05, 2006

Inte bara kronor och ören

Sverige är ett bra land att leva i. Men många känner oro för sitt eget åldrande och för kvalitén inom äldreomsorgen. Kristdemokraterna vill ha en politik som garanterar respekt, värdighet och trygghet ”på äldre dar”. Vi vill sätta människovärdet i centrum. Vi vill låta alla äldre själva bestämma utformningen av sin service och vem som ska komma på besök den dag hemtjänsten behöver anlitas.

Vi kristdemokrater vill inte att enbart landsting och kommuner ska erbjuda vård och omsorg. Vi vill att också vårdföretag med ideell grund, privata företag och personalkooperativ ska få etablera sig. Detta skulle både utveckla kvalitén och bidra till större valfrihet.

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle som bygger på gemenskap, trygghet och valfrihet. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

torsdag, maj 04, 2006

Jag reser till Kenya

I kväll reser jag till Kenya tillsammans med riksdagens IPU-delegation (interparlamentariska unionen). Den svenska IPU-delegationen består av nio ordinarie ledamöter och elva suppleanter. Jag är ersättare men har ändå fått förmånen att resa till Kenya.

IPU bildades 1889. Unionen är en internationell organisation för parlament i självständiga stater. Unionen ska främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan parlament och parlamentariker världen över och att verka för fred och samarbete mellan folken och för att stärka den representativa demokratin. Unionen bidrar också till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Idag är det omkring 140 nationella parlament som deltar i IPU:s verksamhet.

Min roll i Kenya kommer vara att ha det svenska ansvaret för en av tre kommittéer. "Min" kommitté handlar om "lätta vapen". Vi ska försöka få till en överenskommelse om en resolution och jag hoppas vi kan få så många länder som möjligt att anta denna. En utmaning!

Äldrekampanj

Just nu genomför vi kristdemokrater en två veckor lång kampanj som syftar till att sätta de äldres situation i fokus. Vi driver bland annat frågorna:
  • Våra äldres rätt till en värdig omsorg
  • Våra äldres rätt till ett tryggt boende
  • Att fastighetsskatten avskaffas
  • Trygghet på gator och torg
  • Rätt till ett aktivt liv som senior

    Här kan du läsa mer om kampanjen

onsdag, maj 03, 2006

Att vara gammal i Sjuhärad

Idag har jag presenterat en rapport om hur det är att vara gammal i Sjuhäradsområdet. Jag har tagit fram statistik kommun för kommun och jämfört fyra centrala områden: äldres möjligheter att få plats i särskilt boende, rättssäkerhet inom äldreomsorgen, äldrevård samt äldres ekonomi. Siffrorna visade sig vara mycket intressanta...

Läs hela rapporten här

Pensionärer, barnfamiljer och jobben i fokus

Idag har jag presenterat Kristdemokraternas nya budgetmotion. Vi kräver en radikal höjning av inkomsten för 814 000 av våra sämst ställda pensionärer, garantipensionärerna. Makten över barnfamiljernas vardag ska tas från politikerna och överlämnas till föräldrarna. De riktiga jobben ska bli fler genom strategiskt viktiga skattesänkningar och regelförändringar.

Här kommer en kort sammanfattning av vår budget:

Höjd garantipension
Garantipensionen för de 814 000 sämst ställda pensionärerna höjs med 853 kronor per månad. Ett höjt grundavdrag ger därutöver 130 kronor i månaden i sänkt skatt för alla pensionärer. För de äldre som önskar arbeta efter fyllda 65 år inför Allians för Sverige ett dubbelt jobbavdrag som ger upp till 2000 kronor mer i månaden kvar efter skatt. I Sjuhärad bor det 23 701 personer som har fyllt 65 år. De allra flesta av dem har slutat jobba och får pension. Av Sveriges alla pensionärer är 815 400 garantipensionärer med mycket låga inkomster, som lägst 7 047 kronor per månad före skatt. Antalet garantipensionärer i Sjuhärad uppskattas till 17 980.

Boendegaranti
Alltför många av våra äldre släpps inte in i kommunala äldreboenden trots att det är vad man själv och ens anhöriga önskar. Kommunerna gör alltför ofta en annan medicinsk bedömning än den enskilde. Därför föreslår Kristdemokraterna att kommunerna ska garantera alla som fyllt 85 år ett anpassat boende helt oavsett den medicinska bedömningen. Förslaget skingrar den oro som tusentals äldre idag upplever tillsammans med sina anhöriga. En preliminär finansiering på en miljard kronor årligen föreslås.

Valfrihet för barnfamiljer
För att skapa valfrihet och trygghet för Sveriges barn och deras föräldrar föreslår vi att alla barnfamiljer tilldelas 300 s.k. barndagar till ett värde av 60 000 kronor för att kunna vara hemma hel- eller deltid efter föräldraförsäkringsperioden. Därutöver finansierar Kristdemokraterna ett kommunalt vårdnadsbidrag för den väljer att stanna hemma med sitt barn. Bidraget ska uppgå till minst 6000 kronor per månad.

Andra sjuklöneveckan
Kristdemokraterna anser att ansvaret för den andra sjuklöneveckan måste återföras till staten så att arbetsgivarna inte ser sig tvungna att ägna sig åt selektering vid nyanställningar eller i värsta fall väljer att låta bli att anställa. Förslaget är statsfinansiellt neutralt då det finansieras med en motsvarande höjning av arbetsgivaravgifterna (0,17 procentenheter).

Statlig inkomstskatt
År 2008 anslår Kristdemokraterna 7,1 miljarder kronor för att höja brytpunkterna för den statliga inkomstskatten. Med 2007 års regler räcker beloppet för att sätta en ny gräns för statlig inkomstskatt vid 30 000 kronor i månadslön jämfört med dagens 26 400 kronor i månaden. Detta medför en skattesänkning för övre medelinkomsttagare men sänker framförallt marginalskatten med 20 procent för inte mindre än 400 000 löntagare. I år beräknas 36 procent av alla heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt. Stora grupper återfinns inom yrkesgrupper som vi vanligen inte betraktar som höginkomsttagare.

Fastighetsskatt
I Sjuhärad har taxeringsvärdena stigit med i genomsnitt 25 procent mellan 2003 och 2006. På samma vis har beskattningen följt med utan att de boende kunnat värja sig. Enligt Villaägarna har husen i Sjuhärad ett genomsnittligt taxeringsvärde som uppgår till 555 000 kronor 2006. Således anser socialdemokraterna att ett hushåll i Sjuhärad har råd med 5 500 kronor i boendeskatt varje år utöver alla andra pålagor.

Kristdemokraterna anser att den statliga fastighetsskatten ska avskaffas från den 1 januari 2007. De ständigt stigande taxeringsvärdena håller på att rensa ut pensionärer, barnfamiljer och lågavlönade från villaområdena i storstäderna och från skärgårdsområden.