Politik och lite annat

fredag, november 21, 2008

Både Brännpunkt och GP-debatt idag

måndag, november 17, 2008

Mer valfrihet för äldre

publicerad i Borås Tidning 17/11

Äldre och personer med funktionsnedsättning måste få möjlighet att själva välja vem som ska utföra den biståndsbedömda insatsen.

Vid årsskiftet införs en ny lag om valfrihet som ger äldre, personer med funktionsnedsättning samt sjuka möjlighet att välja mer själva. Det handlar exempelvis om vem som ska utföra den hemtjänst jag fått rätt till. Möjligheten att själv få välja mer är oerhört viktig.

Lagen är tänkt att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till den berörda personen. Hittills har 177 kommuner ansökt om att få medel för att förbereda och utveckla sina egna valfrihetssystem. Av de 177 är det 29 som redan idag har en fungerande ordning för enskilda personers möjlighet att välja. Regeringen har avsatt 280 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna förbereda sig. Jag noterar med glädje att alla Sjuhärads kommuner har signalerat att de vill använda lagen och därmed flytta mer makt till den enskilde.

Regeringen vill på detta sätt stärka den enskildes möjligheter till inflytande över den egna vardagen. Den nya lagen skapar möjligheter för äldre och handikappade att välja vem som ska utföra den service de är i behov av. Genom att det finns fler utförare på dessa områden kan personen själv välja vilket gör att servicen blir mer lyhörd för den enskildes behov och önskemål. Vid samtal med pensionärer är det tydligaste budskapet att möjligheten att påverka vård och omsorg är ett av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet. Att öka valfriheten är också ett sätt att öka tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten inom såväl äldreomsorgen som i stödet till personer med funktionsnedsättning.

Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utförare. Alla utförare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de krav kommunen beslutat om, godkänns. Ersättningen till utförarna är lika och bygger på den modell kommunen själv bestämmer. Utföraren får ingen ersättning om den inte blir vald av någon person. Det är inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes förtroende att utföra tjänsterna. Här måste det också finnas goda möjligheter att följa upp kvaliteten.

Enligt förslaget är det kommunen/landstinget som har ansvaret för att den det berör får saklig, relevant och jämförbar information om samtliga utförare som personen kan välja emellan. För personer som inte själva har förmåga eller vill välja ska det finnas ett ickevalsalternativ. Det finns i socialstyrelsens regi något som kallas Äldreguiden där du kan se och jämföra landets äldreomsorg, äldreboenden och korttidsboenden när det gäller exempelvis läkarmedverkan, kvalité, mat, personaltäthet, delaktighet och information. Detta ska vara en hjälp för jämförelser och bygger på information från kommuner. Dock är detta inte tänkt att ersätta kommunens egen information men det arbetas ständigt på förbättringar. För att det ska vara möjligt att göra bra val är det naturligtvis helt nödvändigt med tillgång till relevant information.

Kristdemokraterna står för en politik med hjärta och förnuft. Därför behövs vi i regeringen!

tisdag, november 11, 2008

Detta vill vi med försvaret

publicerad i Borås Tidning 10/11


Gunilla Wahlèn (v) skriver i en förvirrad debattartikel i BT att hon kräver svar om Alliansens försvarspolitik. Kanske hon skulle bemöda sig med att läsa regeringens budgetproposition innan hon oaktsamt kastar frågor av vitt spridd karaktär omkring sig i glashuset. Men jag kan trösta Wahlén med att berätta att försvarspolitiken är i trygga händer och att hon lever i ett tryggare land nu än om Vänsterkartellen skulle regera.

Wahlèn undrar vad Alliansen vill med försvaret. Det kan jag svara på. Jag kan också svara på vad konsekvenserna för försvaret av Sverige skulle få om Vänsterpartiet skulle få gehör för sin försvarspolitik vilket innebär nedskärningar på över 4 miljarder för budgetperioden. Resultatet av denna politik skulle bli en rejäl försvagning av den svenska försvarsförmågan.

Wahlén skriver att "Sverige övergivit en traditionell och framgångsrik säkerhetspolitik som byggt på …nedrustning". I just det stämmer Wahléns konstaterande – Alliansen tänker inte gå med på en försvarspolitik som innebär ett ytterligare nedrustande av Sveriges försvar. Världen är för osäker för att skrota försvaret och fortsätta den nedrustning som Vänsterpartierna gått i bräschen för.

Alliansens försvarspolitik innebär att Försvarsmakten fortsätter sin omställning från ett förrådsställt invasionsförsvar - till ett flexibelt, modernt insatsförsvar. En del av detta är att inte med plikt kalla in personer i fredstid med straffpåföljd för den som inte ställer upp. Vi vill öka frivilligheten och anpassa rekryteringen till verkligheten i en tid då behovet är mindre.
Tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet blir nyckelord för försvarets möjligheter att möta hot mot svenska intressen inom nationen, i vårt närområde och globalt. Dagens hot känner inte gränser på samma sätt som tidigare och konflikter och händelser långt borta påverkar oss här hemma. Någonting som Vänsterkartellen inte förstått när de i sina budgetalternativ slaktar Sveriges möjligheter till fredsbyggande utomlands.

Både S och V sågar i sina budgetalternativ bort benen för den svenska traditionen av fredsbyggande solidaritet med omvärlden. Man motsätter sig samarbetet om strategiska transporter som åsyftar att solidariskt kunna bidra med fredsbyggande insatser i vår omvärld. Samtidigt vill man skrota medverkan i EU:s snabbinsatsstyrkor. Vad man inte förstår är att kunskapen vi får i internationella insatser stärker förmågan och kvaliteten i försvaret även här hemma. Genom insatserna utvecklar vi den nödvändiga förmågan att samverka med andra länder. Inom Alliansen är vi övertygade om att vårt försvar inte bara kan bygga på övning, utan måste testas i verkligheten där det även gör stor nytta för fred och frihet för andra.

Alliansregeringen har samtidigt som man ökat de internationella ambitionerna, sanerat Försvarsmaktens budget vars problem ignorerades då vänsterpartier styrde. Vi har ökat effekten och vi genomför en omfattande satsning på hemvärnet, de nationella skyddsstyrkorna. Sveriges försvarsförmåga styrs inte av antalet tanks, kaserner och värnpliktiga, utan av den militära förmåga och effekt som fås ut av dem och de insatsförband som byggs på dem.
Vänsterpartierna är oense!

Det finns inget samlat oppositionsalternativ när det gäller försvarspolitiken. S, V och Mp är oense om anslagsnivån för förbandsverksamheten, internationella insatser, kostnaderna för materielförsörjningen samt synen på export av försvarsmateriel. Alliansen har tvärtom enats om en gemensam budget och samtidigt slagit fast att inga fler förbandsnedläggningar skall ske nu. Vi är fast beslutna om att ha ett effektivt försvar av Sverige – för trygghetens skull.

Else-Marie Lindgren
Riksdagsledamot (Kd)
Ledamot av Försvarsutskottet
Ledamot av Försvarsberedningen