Politik och lite annat

fredag, juni 13, 2008

Välkommen rapport från försvarsberedningen

Pressmeddelande
Stockholm 13 juni 2008

– Det har stormat i försvarspolitiken den senaste tiden. Det kan inte ha undgått någon. En försvarsekonomi i obalans, konflikter mellan politiker och försvarsmakten, strukturella brister och omvälvande omställningar har präglat debatten och på ett olyckligt sätt skadat förtroendet för såväl svensk försvarspolitik som för försvarsmakten. Därför är det en viktig rapport som presenteras idag.


Det säger Else-Marie Lindgren, kristdemokratisk riksdagsledamot i försvarsutskottet, i samband med att Försvarsberedning presenterade sin rapport fredagen den 13 juni.

– Kristdemokraterna vill ta tillvara det stora engagemanget hos dagens hemvärn. Det är därför glädjande att beredningen enats om att utveckla uppgifterna för hemvärnet till insatsberedda nationella skyddsstyrkor bemannade med frivilliga, från hemvärnet. De ska kunna täcka upp med grundläggande nationellt stöd när insatsförbanden är insatta. Det är också viktigt att förmågan att samarbeta med den civila krisberedskapen ökar och att de förbättrar sin möjlighet att stödja det övriga samhällets krishantering såväl i fred, kris och i krig, säger Else-Marie Lindgren och fortsätter:

– Kristdemokraterna menar att militära insatser inte på egen hand kan skapa förutsättningar för fred och återuppbyggnad i ett konfliktdrabbat område långsiktigt. Det krävs samverkan med frivilligorganisationer och andra civila myndigheter både före, under och efter en insats. Därför välkomnar vi det Försvarsberedningen kommit fram till vad gäller insatsers beredning i en integrerad civil-militär planeringsprocess. Det är klokt att denna samverkan institutionaliseras genom förslaget att regeringen tillsätter en samverkansfunktion då detta är en modell som tillämpats med gott resultat i andra länder.

- Den omvärldsanalys som gjorts av Försvarsberedningen tidigare visar på att vi noga måste följa utvecklingen i närområdet. Rysslands förhållande och agerande till sina grannar de närmaste åren kommer att definiera vår syn på Ryssland. Ett närmare samarbete med Nato bör därför analyseras och konsekvensbeskrivas, likt den Finland har gjort, vid ett senare tillfälle. Det är även viktigt att inse att Nato har gått från att vara en ren militärallians till att bli en organisation med fokus på globala krishanteringsuppgifter, avslutar Else-Marie Lindgren.

tisdag, juni 03, 2008

Pensionerna ska höjas

Publicerad i Borås Tidning 3/6 -08En av tre svenskar i arbetsför ålder tror att de kommer klara sig dåligt på sin framtida pension. Oron är speciellt stor bland LO-medlemmar, bland kvinnor och bland offentliganställda. Det visar en undersökning som kristdemokraterna låtit opinionsinstitutet Synovate genomföra.
Vi politiker måste självklart ta människors oro på stort allvar. Trygghet inför ålderdomen är en viktig del av den svenska välfärden. Alla ska kunna vara trygga i förvissningen att det finns god vård och plats på äldreboendet den dag det blir aktuellt. Man ska också kunna vara trygg när det gäller ekonomin på äldre dagar. Det är således hög tid att ekonomiskt stärka situationen för pensionärerna.


Bättre villkor för våra äldre är en hjärtefråga för kristdemokraterna. Statsministern har i en frågestund i riksdagen uttryckt uppskattning över att Kristdemokraterna driver på i frågan. Vid valet lovade vi att arbeta för höjd garantipension, förbättrat bostadstillägg och höjt grundavdrag för samtliga ålderspensionärer. Vår ambition är att alla pensionärer ska få det bättre ekonomiskt och det gäller särskilt de med de minsta marginalerna. Förbättringar av bostadstillägget har genomförts. Nu har vi också nyligen fått ett uttalat löfte av hela regeringen att det i budgeten i höst kommer förslag för att "förbättra de ekonomiska villkoren för i första hand de sämst ställda pensionärerna". Det är verkligen på tiden.

Pensionerna är en oerhört viktiga och berör många i vårt land. Grundregeln som är viktig att komma ihåg är att ju fler som kommer i arbete, desto högre pensioner. Så fungerar det nya pensionssystemet. Pensionerna räknas nu upp med högre belopp än på många år. Därför gynnar alliansens jobbpolitik inte bara dem i arbetsför ålder utan även pensionärerna.
Men höjningarna som följer av en stark ekonomisk utveckling under de närmaste åren räcker inte. Många pensionärer, i synnerhet äldre ensamstående kvinnor, har mycket små ekonomiska marginaler. Det här är en grupp som många gånger har svårt att föra sin talan. Och inte särskilt många opinionsbildare, debattörer och politiker bemödar sig om att göra det i deras ställe. Vi kristdemokrater vill göra det.

Vi måste nu stärka pensionärers ekonomiska situation, i synnerhet dem med lägst pension. Det handlar ofta om kvinnor över 75 år. I den här gruppen finns många som endast får garantipension. De får betala ett högt pris för uteblivna ATP-poäng, trots att de utfört massor av arbete i hem och jordbruk, inom vård och omsorg. Detta pris är alldeles för högt.
Fler människor i arbete, stabila statsfinanser, bättre kvalitet i äldreomsorgen och nu också mer pengar i plånboken för våra äldre. Så ser kristdemokraternas strategi ut för att skapa ett schystare och tryggare Sverige.

Förbandsbesök under våren

Under våren har jag gjort en hel del förbandsbesök. Här är ett i raden där jag står vid luftvärnförsvarets robotsystem RB23 "Bamse" med chefen och stf chefen Halmstads garnison.


Försvarspolitik

Läs intervju i tidningen kristdemokraten med anledning av förslaget att
"Soldater måste utbildas i folkrätt"

Nedan kan du också läsa en artikel om hemvärnet då det varit en hel del debatt kring detta, bland annat i Borås Tidning


Vi värnar Hemvärnet!

Nyligen skrev fyra hemvärnsbefäl i BT att en urholkning av försvaret pågår, och att hemvärnet är hotat. Visst innebär försvarets omställning förändringar. Men Alliansregeringen har hittills endast signalerat besparingar inom materielanslaget, och de besparingar som nu diskuteras i övrig media är resultat av Försvarsmaktens egna ekonomiska övertraseringar på 1,5 miljarder.

Inom försvaret spelar Hemvärnet en mycket viktig roll. Försvaret av Sveriges territorium och värden mot yttre hot är statens grunduppgift och för oss kristdemokrater är trygghet och säkerhet centralt, inte bara i de små gemenskaperna som i familjen och trygghet på gator och torg. Säkerhet är också trygghet från att bli attackerad av fientligt inställda makter eller grupper som av en eller annan anledning vill attackera Sverige och svenska intressen.

Försvaret är viktigt att prioritera även i fredstid, då hot som kan drabba ett land och vårt folk även kommer att äga rum i fredstid. Hemvärnet har gång på gång visat sin viktiga funktion när kriser drabbar Sverige. Detta gäller allt från naturkatastrofer till terrorism. Utvecklade länder som Sverige måste konstruera robusta samhällsskydd som tar sin utgångspunkt även i icke-militära resurser. Försvarsmakten ska ha en sådan styrka, sammansättning, beredskap och gruppering att den också kan verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser, i närområdet och i världen. Utan säkerhet ingen utveckling, och ingen utveckling utan säkerhet. Därför måste vi ha ett bra försvar, ett modernt försvar och ett kompetent och användbart försvar.

Kristdemokraterna har alltid värnat frivilliga gemenskaper och känner således extra varmt för hemvärnets och frivilligorganisationernas uppdrag. Hemvärnet är en betydelsefull plantskola, som skyddar samhällsviktig infrastruktur i freds och kristid. Flera gånger har vi den senaste tiden sett hur Hemvärnet omedelbart griper in för att stödja samhällsfunktioner vid extraordinära händelser. Hemvärnets och dess nationella skyddsstyrkors viktigaste uppgifter är att bevaka, skydda, ytövervaka samt stödja det civila samhället. Alla hemvärnsförband utbildas därför för att kunna lösa dessa uppgifter.

Det är av stor vikt att Hemvärnet finns representerat i hela landet. Utöver dessa tillkommer ett antal tilläggsförmågor som bara vissa förband behöver ha. Enheter som har andra och kanske svårare uppgifter än huvuddelen måste därför årligen utbildas och öva fler timmar. I dag vill jag på ett särskilt sätt lyfta fram alla de män och kvinnor som tjänstgör i hemvärnet, och jag vill tacka dem för den insats de gör.

Vi i Alliansen fullföljer 2004 års försvarsbeslut och vi står fast vid de inriktningar Hemvärnet har och den utveckling som finns. Samtidigt måste Hemvärnet precis som övriga förvaret anpassas till insatsförsvar från invasionsförsvar, men utan att för den sakens skull få minskad förmåga.

Jag anser att hemvärnet har hög beredskap, motivation och förmåga, är kostnadseffektivt och verkar i såväl fred som kris och krig. Hemvärnsmännens och hemvärnskvinnornas insatser under sommarens översvämningar visade detta. Åtskilliga hemvärnssoldater var engagerade i att mildra verkningarna och visade sig vara en pålitlig och omedelbart tillgänglig resurs även i samhällets civila krishantering. Sverige klarar sig inte utan hemvärnet.

Else-Marie